AlgemeneVoorwaarden

Algemene voorwaarden Therapiepraktijk Vanzelfbeeldend voor de jeugdzorg.

  • Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek worden geen kosten berekend.
  • Voor aanvang van de therapie wordt een vragenformulier verstrekt. Het is belangrijk dat deze juist en volledig wordt ingevuld. Op basis van de intake en deze gegevens wordt het behandeldoel en het traject vastgesteld.
  • Voor het afronden van de therapie krijgt u  evaluatie formulieren waarmee u uw bevindingen en opmerkingen aan kan geven. Met uw feedback kan de hulpverlening verbeteren.
  • Een afspraak maken betekent dat de therapeut tijd en ruimte voor u reserveert. Het kan voorkomen dat u deze afspraak niet kunt nakomen. We verzoeken u deze tijdig af te zeggen. Dat is tenminste 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak niet of niet tijdig afgezegd dan kunnen er kosten in rekening gebracht worden.
  • De therapeut gaat een vertrouwensband aan met de cliënt. Er wordt zonder toestemming van de cliënt geen informatie verstrekt aan derden, mits hiervoor wettelijke verplichtingen bestaan of anderszins dringende redenen zijn.
  • In overleg met ouders en andere betrokkenen wordt bekeken of er voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar ouderbegeleiding of andere hulp door derden plaats moet vinden. Ouders en/of verzorgers gaan akkoord met volledige medewerking hierin.

UW PRIVACY.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelende therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat, naast persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De praktijk maakt gebruik van het digitale dossier van Zilliz. Door middel van een ouderlogin kunt u zelf inloggen en verslaglegging meelezen.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld. (naam, geboortedatum , adres, BSN nummer)
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
• De kosten van het consult

Klachtenregeling.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Mijn praktijk is aangesloten bij  Klachtenportaal Zorg. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik
u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van
verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met
ondersteuning van de klachtenfunctionaris)

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het
door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie
van VWS erkende geschilleninstantie.

Mijn praktijk is bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. 

Wanneer u een klacht heeft en u komt er niet uit met de hulpverlener kunt u contact opnemen met  Klachtenportaal Zorg via klachtenportaalzorg  U kunt ook op www.klachtenportaalzorg.nl  het klachtenformulier invullen.
Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

Verwijsindex Fryslan.

De praktijk doet mee aan de Friese Verwijsindex voor jeugdigen. Dit is een landelijk systeem voor samenwerking tussen professionals die betrokken zijn bij een gezin. Er staan hier geen inhoudelijke gegevens in.

Zie hier een filmpje over wat dat inhoudt. Of kijk op de site van de  Friese Verwijsindex.